واحد حراست

وظایف و اختیارات حراست دانشگاه

وظایف و اختیارات حراست دانشگاه

وظایف و اختیارات ۱- تلاش برای ایجاد امنیّت در محیط های علمی وآموزشی باتاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی ورعایت قانون اساسی. ۲- حمایت از فعالیت های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ها. ۳- تلاش برای تحکیم مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی و جلوگیری از تکوین و گسترش فرهنگ مخرب بیگانه […]