مرکز رشد و نوآوری

Urban Smart Management Innovation Center

Urban Smart Management Innovation Center

Urban Smart Management Innovation Center (USMIC) was established as the new competence center for the future urban issues in Pishva in 2018. USMIC in Pishva launched to develop innovative strategies to overcome the diverse and complex agendas of a city through dialogue with decision makers in politics, administration and business fields. This center is going […]

چرا مرکز نوآوری؟!

چرا مرکز نوآوری؟!

مرکز نوآوری مدیریت هوشمند شهری با نه کارگروه تخصصی به عنوان یک مدل نوین دانش بنیان، شتابدهنده طرح های برتر در حوزه های مدیریت هوشمند و پویا سازی اقتصاد شهری، قصد دارد تا از استعداد و ذهن مبدع و ظرفیت نوآورانه موجود در کسب و کار شما برای خلق فرصت های جدید کسب و کار […]