پخش نذری در مدرسه خورشید هشتم

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

طی اقدامی خدا پسندانه به همت خود جوش پرسنل وبرخی از اساتید ودانشجویان مرکز لقمه های صبحانه نذری تهیه شد ودر اختیار دانش آموزان مدرسه خورشیدهشتم  قرار گرفت. در این مدرسه متاسفانه دانش آموزان بی بضاعت فراوانی مشغول به تحصیل هستند  که بنا بر صحبت های کادر مدرسه با وضعیت مالی نامناسب وشرایط سختی گذران زندگی می نمایند .به امید خداوندوحمایت خیرین بنا داریم این اطعام هابه صورت  مستمر برگزار گردد .