وظایف و اختیارات حراست دانشگاه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
  • نظرات : بدون دیدگاه
وظایف و اختیارات
۱- تلاش برای ایجاد امنیّت در محیط های علمی وآموزشی باتاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی ورعایت قانون اساسی.
۲- حمایت از فعالیت های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ها.
۳- تلاش برای تحکیم مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی و جلوگیری از تکوین و گسترش فرهنگ مخرب بیگانه در محیط های علمی- فرهنگی.
۴- نظارت براجرای قوانین ورعایت عدالت اجتماعی ومبارزه با معضلات موجود دراین زمینه.
۵- تأکید برفعالیت های خودجوش ومستقل دانشجویی درتشکّل های دانشگاهی.
۶- اتخاذ شیوه های علمی- فرهنگی وارشادی درجهت رفع معضلات اجتماعی واخلاقی.
۷- تدوین روش های پیشگیری ازبحران درمحیط های دانشگاهی، جلوگیری ازتعرض به حریم دانشگاه و رایزنی وتعامل با سازمان های خارج از دانشگاه.
۸- رعایت حریم خصوصی افراد وتلاش درجهت حفظ آبرو واسرار ایشان
۹- فراهم آوردن زمینه مشارکت اقشار مختلف دانشگاهی به ویژه استادان وکارشناسان درطرح های حفاظتی دانشگاه.
۱۰- سازماندهی امور مربوط به مستندسازی وقایع وحوادث دانشگاه، تجزیه وتحلیل اخبار ورویدادهاواطلاع رسانی صحیح وبه موقع.
۱۱- تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه برشناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص.
۱۲- اهتمام جدی درجهت تحقق سه شعار اساسی«حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو»
خدمات و فعالیتها
-ارائه خدمات لازم درمورد طراحی سیستم های حفاظتی پیشرفته به تناسب شرایط ونیازهای محیط.
– ارائه اطلاعات و تهیه نشریات لازم در زمینه های مختلف امنیتی مورد نیاز دانشگاهیان باهدف آگاهی سازی و اطلاع رسانی.
– تجزیه وتحلیل اخبارواطلاعات واصله ازخارج وداخل محیط های دانشگاه جهت ارائه مشاوره به مسئولین دانشگاه برای اتخاذ تدابیر لازم.
– دریافت انتقادات وپیشنهادات دانشجویان، استادان وکارکنان دانشگاه درراستای تقویت وسالم سازی محیط های علمی ودانشگاهی.
– همکاری وارتباط مستمر با تشکل هاوگروه های صنفی ودانشگاهی جهت حل مسائل ومشکلات وکمک به فعالیت قانونی آنها درسطح دانشگاه.
– هماهنگی وارتباط لازم باسایر مراکز دانشگاهی وسازمان های دولتی ودستگاه های مختلف درراستای حل مسائل دانشجویان، کارکنان واعضای هیأت علمی درحدود مقرّرات ومسئولیت اداری حراست.
– شناسایی مکانیزم تخلفات عمده برای رسیدگی ومصون سازی محیط دانشگاه وپرسنل آن.
– ارائه مشاوره واطلاع رسانی به بخش های مختلف درمواقع لزوم.
– تصدی دبیرخانه محرمانه.
– تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل وپست ها.