نقد فیلم پول وپورن

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

برگزاریی جلسه نقد فیلم پول وپورن در مرکز علمی کاربردی شهرداری پیشوا

با همکاری دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع جلسه نقد فیلم پول وپورن با حضور دانشجویان واساتید مرکز برگزار گردید. در این جلسه ابتدا حاج آقای خاکی از اساتید دفتر نهاد به بحث در باره فحشا وروابط حرام وپیامدهای فردی واجتماعی آن پرداخت وسپس فیلم پول وپورن به مدت ۷۰ دقیقه پخش شد .محتوای این فیلم اشاره به دخترانی داشت که به جهت ساده لوحی وزیاده خواهی گرفتار باند های سازمان یافته فحشا شده وبواسطه آنها به خارج از مرز هدایت شده ودر آنجا به تن فروشی وخفت مشغول شده وبعد از پشیمانی راهی برای بازگشت به وطن به جهت تهدید آن باندها ندارند.

بعد از مشاهده تاسف بار وضعیت این دختران فریب خورده در فیلم مستند پول وپورن دانشجویان واساتید محترم به نقد محتوایی وظاهری فیلم پرداختند. استاد عزیزپور در خصوص مباحث جامعه شناسی وعوامل ایجاد این پدیده به بحث پرداخته واستاد ملایری نیز از جهت ظاهری وساخت مستند به نقد وبحث پرداختند.

این جلسه مجموعا ۳ ساعت به طول انجامید و دانشجویان عزیز به اظهار نظر وارائه راهکار جهت جلوگیری از این پدیده پرداختند.