معاون اداری مالی

معاون اداری مالی


نام و نام خانوادگی: فرامرز کاری جعفری

پست سازمانی:‌ معاون اداری مالی مرکز

مدرک تحصیلی:‌ لیسانس اقتصاد

سال شروع همکاری با مرکز: ۹۴

شماره داخلی تماس:‌ ۱۰۷

شماره دورنگار:‌ داخلی ۱۰۳