مسئول دبیرخانه

________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علیدوستی

پست سازمانی:‌ کارشناس آموزش و کارشناس دبیرخانه

مدرک تحصیلی:‌ لیسانس حسابداری

سال شروع همکاری با مرکز: ۲۴

شماره داخلی تماس:‌ ۱۰۸