مسئول دانش آموختگان

___________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: محدثه وحیدی

پست سازمانی:‌ مسئول فارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی:‌ لیسانس حسابداری

سال شروع همکاری با مرکز: ۹۲

شماره داخلی تماس:‌ ۱۱۶