مسئول حراست

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: فاطمه محب حیدری

پست سازمانی:‌ مسئول حراست

مدرک تحصیلی:‌ فوق لیسانس فقه

سال شروع همکاری با مرکز: ۹۴

شماره داخلی تماس:‌ ۱۰۱