مسئول برنامه ریزی و امور مدرسان

  ________________________________________________________________________________________________________________________
نام و نام خانوادگی: مینو آذری جعفری
پست سازمانی:‌ مسئول برنامه ریزی درسی و مسئول مدرسان مدرک تحصیلی:‌ لیسانس ادبیات عرب سال شروع همکاری با مرکز: ۹۳ شماره داخلی تماس:‌ ۱۱۲