مسئول بایگانی

___________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: نرجس بوربور

پست سازمانی:‌ کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی:‌ لیسانس حسابداری

سال شروع همکاری با مرکز: ۹۷

شماره داخلی تماس:‌ ۱۱۵