مسئول امور اداری

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: فرامرز کاری جعفری

پست سازمانی:‌ مسئول امور اداری و مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی:‌ فوق دیپلم حسابداری

سال شروع همکاری با مرکز: ۹۵

شماره داخلی تماس:‌ ۱۰۶