مسئول امتحانات

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: مجید شیبانی کارخانه

پست سازمانی:‌ مسئول امتحانات و انفورماتیک

مدرک تحصیلی:‌ فوق لیسانس کامپیوتر

سال شروع همکاری با مرکز: ۹۱

شماره داخلی تماس:‌ ۱۰۴